ارسال مقالات

 • ثبت نام مقاله ها منحصراً بصورت آنلاین و از طریق وب سایت انجام خواهد شد. چکیده ی مقالات به هیچ عنوان قابل قبول نخواهدبود .
 • کمیته ی علمی کنگره کلیه مقالات پذیرش شده را بررسی میکند و راجع به پوسترشدن یا ارائه ی شفاهی آن تصمیم خواهد گرفت. این تصمیم غیرقابل برگشت خواهد بود .
 • کمیته ی بازخوانی تمامی چکیده های مورد تایید را بازخوانی، و فقط به نویسندگان مورد نظر ایمیل خواهد زد.

در تنظيم فونت ها در مقاله رعايت موارد خواسته شده در جدول زير ضروري است.

عنوان مقاله BNazanin 18 Bold
اسامي نويسنده(گان) BNazanin 12 Bold
سمت نويسنده (گان) Times New Roman 11 Italic
آدرس الكترونيكي نويسنده مسئول Times New Roman 11 Italic
چكيده فارسي BNazanin 12 عادي
تيتر ها BNazanin 14 Bold
متن اصلي مقاله BNazanin 12 عادي
كلمات كليدي BNazanin 11 عادي
فهرست منابع BNazanin
Times New Roman
12 عادي
زيرنويس تصاوير BNazanin 10 Bold
عناوين جدول BNazanin 10 Bold
عنوان چكيده انگليسي Times New Roman 18 Bold
متن چكيده انگليسي Times New Roman 12 عادي
كلمات كليدي Times New Roman 11 عادي

 

عنوان (18؛ B Nazanin، بولد)

 1نام و نام‌خانوادگي نويسنده اول، 2 نام و نام‌خانوادگي نویسنده دوم، (12؛ B Nazanin، بولد)

1 وابستگی سازمانی نويسنده اول، آدرس پست الکترونيک نويسنده اول

2 وابستگی سازمانی نويسنده دوم، آدرس پست الکترونيک نويسنده دوم (11؛ Times new roman، ایتالیک)

چکيده فارسی( عادی، B Nazanin، 12)

 1. اين بخش بايد شامل مقدمه، هدف، پيشينه پژوهش، روش شناسي، يافته ها، نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهشي باشد.
 2. حداكثر شامل 700 كلمه باشد.
 3. داراي حداكثر يك جدول/ نمودار/ شكل باشد.
 4. مقاله با حاشيه ي ۲ سانتي متر از بالا، چپ، راست و پايين و فاصله بين سطر ۱ سانتي متر باشد.
 5. مقاله بايد با استفاده از نرم افزارWord   2007  يا  Word 2010 و بر اساس اطلاعات ذكر شده در جدول بالا تايپ گردد.
 6. مقالات بايد در اندازه‌ صفحه A4تنظیم شده باشند.
 7. هر جدول يا شکل بايد داراي شماره و عنوان و توضيح باشدكه با قلم نازنين پررنگ و اندازة ١٠ نوشته شود.
  • ذكر واحد كميتها در جدول و شکل الزامي است. در متن مقاله بايد به همه جداول يا شکلها ارجاع داده شود.
  • براي نوشتن فرمول‌ها و عبارات رياضي بهتر است از ابزار Equation Editor استفاده شود.

 

مقدمه(14؛ B Nazanin، بولد)

باید ضمن بیان مساله مورد تحقیق، حاوی خلاصه ای ازمطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق موردنظر در چند سال اخیر همراه با ذکر منابع و مآخذ آنها باشد، لازم به ذکر است که در مقدمه نباید داده ها و یا نتایج کار گزارش شود.

هدف(14؛ B Nazanin، بولد)

هدف اصلی اجرای طرح به صورت خلاصه بیان گردد.

روش شناسی (14؛ B Nazanin، بولد)

شامل روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار، روش گردآوری، روش آماری و ... باشد.

یافته ها(14؛ B Nazanin، بولد)

شامل یافته های توصیفی و استنباطی باشد.

نتيجه گيري(14؛ B Nazanin، بولد)

وجود بخش جمع بندي يا نتيجه گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

کلمات کلیدی (11؛ B Nazanin، عادی)

حداکثر 5 کلمه مجزا شده با ویرگول آورده شود.

منابع(12؛ B Nazanin، عادی)

 بخش مراجع در انتهاي مقاله قرار مي‌گيرد.

 1. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسی و بعد مراجع انگليسي را ذكر كنيد و آنها را به ترتيب حروف الفباء نام خانوادگی نویسندۀ اول ذکر نمایید.
 2. در مقاله بايد به همة مراجع اشاره شود .
 3. مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد زیر ذكر شوند.
 4. مراجع فارسي با قلم نازنين نازك اندازه 12 و مراجع انگليسي با قلم Times New Roman اندازه 10 ذكر شوند. 
 5. حداكثر داراي 7منبع باشد.

[1] نام خانوادگي، نام نويسندگان يا نام موسسه‌اي كه نقش نويسنده را دارد، عنوان كامل كتاب، نام خانوادگي، نام مترجمان با قيد كلمه ترجمة، نام خانوادگي، نام ويراستار با قيد كلمه ويراستة، شماره جلد، شماره ويرايش، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار.

[2] نام خانوادگي، نام نويسندگان، عنوان پايان‌نامه، درجه‌اي كه پايان‌نامه براي دريافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل دانشگاه، شماره صفحه‌ها، تاريخ انتشار.

[3] نام خانوادگي، نام مجري، عنوان طرح پژوهشي، شماره ثبت، نام كامل سفارش دهنده، محل انجام طرح، تاريخ انجام طرح.

[4] نام خانوادگي، نام نويسندگان، عنوان مقاله، نام مجله يا كنفرانس، شماره دوره يا مجله، شماره صفحه‌ها، محل چاپ مجله يا برگزاري كنفرانس، تاريخ انتشار.

[5] Author 1 and B. Author 2, Title of the Book.  John Wiley & Sons, pp. 100-105, 2002.

[6] Author 1 and B. Author 2, “Title of the conference paper,” Proc. Int. Conf. on Power System Reliability. Singapore, pp. 100-105, 1999.

[7] Author 1 and B. Author 2, “Title of the journal paper” IEEE Trans. Antennas and Propagation, Vol. 55, No. 1, pp. 12-23, 2007.

 


 

English Abstract( includes: introduction, purpose, method, result and conclusion)

 Title (18, Times New Roman, Bold)

1Author, 2Author, 3Author (12, Times New Roman, Bold)

1 affiliation, Email (11, Times New Roman, Italic)

 2 affiliation, Email

3 affiliation, Email

The texts should be typed with font size 12(Fonts: Times New Roman).

700 words.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword 5.

دانلود راهنمای نگارش مقالات به فرمت PDF

دانلود الگوی نمونه نگارش مقالات به فرمت MS WORD

 1. سازماندهی
  • عنوان چکیده مقاله و همه ی نویسندگان در بالای پوستر
  • قسمت بعدی چارت های جذاب و جداول و تصاویر گرافیکی
  • شامل یک عکس جدید از شما و جزئیات راه تماس(درصورت لزوم کد QR)
  • چیدمان اطلاعات در ستونهای عمودی به جای ردیف های افقی
  • مهمترین پیام در موقعیت مرکزی بالای پوستر و بقیه طبق تصویر راهنمای زیر
 2. محتوا
  • متن را در صورت امکان خلاصه شرح دهید. فقط مطالب اصلی را برای هر قسمت توضیح دهید.(مقدمه، روش انجام کار، سایت، نتایج، بحث و بکارگیری)
  • تاکیدروی مطالب خیلی مهم
  • فقط داده های خود را که به متن اصلی اضافه کرده اید؛ نشان دهید.
  • به ارائه ی مطلب توسط نمودار و جدول ادامه دهید. یک نظریه را فقط با یک جدول یا نمودار بررسی کنید.
  • عناوین را خلاصه و واضح در نظر بگیرید.
 3. فرمت
  • از یک فونت بزرگ استفاده کنید: برای عناوین کمتر از 48 و برای متن کمتر از 28 نباشد
  • از حالت برجسته فونت(بولد) برای عنوان ها استفاده کنید.
  • متن، تصاویر و نمودارهای پوستر را به نوعی طراحی کنید که یک فرد بتواند از فاصله 1.5 متری آن را بخواند.
  • بعد بیانی: سایز پوستر کوچکتر از 60 در 90 سانتیمتر و بزرگتر از 120 در 240 سانتیمتر نباشد.

تصویر راهنمای ترکیب بندی پوستر

Papers Guideline Layout

 دو نمونه از ترکیب بندی پوستر

Papers Guideline Sample

هدف دومین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک گردهمایی محققین علمی و دانشمندان در کنار مربیان و داوران به جهت اشتراک گذاری نظریات و تجربیات ایشان در زمینه های علمی فوتبال میباشد. این مهم، همچنین بستر مناسبی را جهت فعالیت و تحقیق بیشتر دانشمندان و متخصصین فراهم می کند تا درمورد روش های جدید موجود در طب ورزش و پزشکی ورزشی به بحث پرداخته و یکدیگر را به چالش بکشند.

موضوعاتی که در این کنفرانس بحث خواهد شد:

 1. آموزش
 2. مدیریت
 3. فوتبال پایه
  • رسانه
  • پزشکی و سلامت