کنگره بین المللی فوتبال کلینیک

آخرین اخبار و جدیدترین اطلاعات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

Gurcharan Singh

گردآوری جنبه های مختلف فوتبال و به اشتراک گذاشتن علم تخصصی و تجربه در یک محفل بین المللی یک قدم مثبت و موثر درراستای پیشرفت ورزش می باشد. فوتبال به دلیل مقبولیت و محبوبیت خاصش دربین مردم، نیاز به مراقبت همه جانبه از بازیکنان این رشته بصورت سازماندهی شده دارد. سازماندهی و آماده سازی برای رویدادهای فوتبالی منابع مختلفی ازقبیل مالی، پزشکی، تمرینی و فنی را به هم مرتبط میکند. دسترسی به شواهدی مبتنی بر خدمات پزشکی، برنامه هایی به هدف جلوگیری از مصدومیت و اتخاذ آن ها وحمایت فنی و فضای مدیریتی مناسب از جمله چالش هایی است که تیم های آسیایی با آن ها رو به رو هستند.